Tip na víkend: Sluneční brýle jako DÁREK k bonboniéře pro psy Purity Snax

Letní soutěž na fitmin.cz ze všech vašich objednávek.

/data/original/filemanager/obrazky-clanky/2022/IMG_4917.JPG

V termínu od 20.6. do 21.8.2022 bude probíhat letní soutěž na eshopu fitmin.cz. 

Zajímá vás, jak soutěžit? 

Je to jednoduché. Ze všech přijatých objednávek na eshopu fitmin.cz přijatých v daných termínech, proběhne každý týden slosování o ceny.

Nezáleží tedy, zda nakoupíte za 500,- Kč nebo na 3000,- Kč. 

Do soutěže budou zařazeny všechny objednávky bez ohledu na jejich hodnotu!

Na konci soutěže vylosujeme ze všech objednávek výherce hlavní ceny Sodastreamsmile

 

 

O co se soutěží?

Hlavní cena Sodastream, další ceny: powebanky, GPS trackery, piknikové deky, sluneční brýle Fitmin a pamlsky Purity Snax.

 

V jakých termínech a o co se bude losovat?

20.6. – 26.6. – deka pikniková + sluneční brýle Fitmin + pamlsek Purity Snax

27.6. – 3.7. – deka pikniková+ sluneční brýle Fitmin + pamlsek Purity Snax

4.7. – 10.7. – deka pikniková+ sluneční brýle Fitmin + pamlsek Purity Snax

11.7. – 17.7. – stojánek na mobil + powerbanka+ pamlsek Purity Snax

18.7. – 31.7.  – GPS Trackery pro kočku/ pro psa  + pamlsek Purity Snax

1.8. – 7.8. – stojánek na mobil + powerbanka + pamlsek Purity Snax

8.8. – 14.8. – stojánek na mobil + powerbanka + pamlsek Purity Snax

15.8. – 21.8. – stojánek na mobil + powerbanka + pamlsek Purity Snax

22.8.2022 – vyhlášení soutěže ze všech objednávek o hlavní cenu Sodastream

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A HODNĚ ŠTĚSTÍ V SOUTĚŽI.

Váš Fitmin 

 

Pravidla soutěže

Letní soutěž na fitmin.cz o ceny.

(dále též jako „Soutěž“)

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost Dibaq a.s., se sídlem Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, IČO:25286366, DIČ: CZ:25286366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1770 (dále jen "Pořadatel"). Pořadatel je provozovatelem internetového obchodu internetového obchodu www.fitmin.cz (dále jen „E-shop Pořadatele“)

  1. Název soutěže

Letní soutěž na fitmin.cz o ceny.

  1. Trvání soutěže

Soutěž probíhá v období ode dne 20.6.2022 00:00 hodin do dne 21.8.2022 do 23:59.

  1. Podmínky účasti v soutěži

4.1. Soutěžícím se stane každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která:

4.1.1 v době trvání soutěže dle čl. 3 provede prostřednictvím E-shopu Pořadatele v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele objednávku zboží, která bude řádně a včas zaplacena nejpozději 21.8.2022; objednávka je pro účely Soutěže považována za provedenou okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací) ze strany Pořadatele na e-mail uvedený v objednávce (dále jen „Způsobilá objednávka“); pro účely Soutěže se objednávka považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé částky ceny dle objednávky na účet Pořadatele (tzn. nepostačí pouze zadání platby). Provedením Způsobilé objednávky a jejím řádným a včasným zaplacením osoba činící objednávku projevuje souhlas s těmito podmínkami, a stvrzuje, že se s jejich zněním náležitě seznámila;

4.2. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby podílející se na přípravě a organizaci Soutěže a osoby jím blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

4.3 Počet Způsobilých objednávek na jednoho soutěžícího není omezen.

  1. Výhra

Výhrou v Soutěži je zboží: Sodastream, deka pikniková, powerbanka, GPS tracker (kočka/pes), sluneční brýle Fitmin, stojánek na mobil, pamlsek Purity Snax (dle výběru výherce). 

Losování probíhá každý týden z přijatých objednávek v termínech a obsahuje výhry:

20.6. – 26.6. – deka pikniková + sluneční brýle Fitmin + pamlsek Purity Snax

27.6. – 3.7. – deka pikniková+ sluneční brýle Fitmin + pamlsek Purity Snax

4.7. – 10.7. – deka pikniková+ sluneční brýle Fitmin + pamlsek Purity Snax

11.7. – 17.7. – stojánek na mobil + powerbanka+ pamlsek Purity Snax

18.7. – 31.7.  – GPS Trackery pro kočku/ pro psa + pamlsek Purity Snax

1.8. – 7.8. – stojánek na mobil + powerbanka + pamlsek Purity Snax

8.8. – 14.8. – stojánek na mobil + powerbanka + pamlsek Purity Snax

15.8. – 21.8. – stojánek na mobil + powerbanka + pamlsek Purity Snax

22.8.2022 – vyhlášení soutěže ze všech objednávek o hlavní cenu

 

  1. Podmínky získání výhry

6.1. Dne 22.8.2022 bude ze všech Způsobilých objednávek losem za přítomnosti alespoň 2 zaměstnanců či spolupracovníků Pořadatele vybrána výherních Způsobilá objednávka (dále jen „Výherní objednávka“). Čísla výherních objednávek budou vždy den po ukončení týdennýho slosování uveřejněna na webu Pořadatele www.fitmin.cz.

6.2 Pro vyloučení pochybností Pořadatel uvádí, že na jednoho účastníka soutěže není stanoven maximální počet výher.

6.3.Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže účastníka, u kterého zjistí, že v rámci Soutěže jednal v rozporu s těmito pravidly Soutěže, nebo se dopustí v souvislosti se Soutěží jakéhokoli podvodného či nekalého jednání, nebo pokud o tomto bude mít Pořadatel pochybnosti. To se uplatní i v případě, že se takového jednání dopustil účastník prostřednictvím nebo za účasti třetí osoby. Vyloučenému účastníkovi nevznikají v souvislosti s vyloučením ze Soutěže vůči Pořadateli žádné nároky.

  1. Kontaktování soutěžících, odevzdání výher

7.1. Výherce každé výhry bude kontaktován Pořadatelem ohledně výhry e-mailem, který uvedl ve Výherní objednávce. Na takovou komunikaci je výherce povinen zareagovat (tzn. doručit Pořadateli odpověď e-mailem) nejpozději do 5 dnů ode dne doručení e-mailové zprávy Pořadatele, jinak výhra propadá a Pořadatel ji výherci není povinen poskytnout.

7.2 Podrobné podmínky poskytnutí výhry (způsob odeslání výhry, výběr konkrétního zboží náležejícího do výhry apod.) budou předmětem samostatné dohody výherce a Pořadatele; dohodu si vždy vzájemně potvrdí e-mailem.

7.3 V případě zasílání výhry poštovní službou dle určení Pořadatele jdou náklady na takovou dopravu k tíži Pořadatele. V ostatním se na doručování výhry aplikují ustanovení článku V. „Přeprava a dodání zboží“ obchodních podmínek Pořadatele pro E-shop Pořadatele.

7.4. Výherce se zavazuje poskytovat Pořadateli při sjednávání podmínek poskytnutí výhry veškerou potřebnou součinnost.

  1. Zpracování a ochrana osobních údajů

8.1. V rámci pořádání Soutěže Pořadatel zpracovává osobní údaje jejích jednotlivých účastníků, a to pro především pro účely plnění jeho povinností, které plynou z těchto podmínek Soutěže (ze smlouvy o účasti v Soutěži s účastníkem Soutěže).

Zpracovávanými osobními údaji pro účely plnění těchto podmínek Soutěže jsou: jméno a příjmení účastníka Soutěže, telefon a emailová adresa účastníka Soutěže uvedená v jeho objednávce, doručovací adresa, údaje o plnění povinností dle těchto podmínek a údaje z komunikace s účastníkem Soutěže. Tyto osobní údaje jsou pro uvedený účel zpracovávány jen po dobu trvání Soutěže, a dále po dobu potřebnou ke splnění povinností Pořadatele v rámci Soutěže (zejm. doručení výhry).

Dalšími účely zpracování osobních údajů Pořadatelem v souvislosti se Soutěží pak je plnění právních povinností Pořadatele (např. co se týče právních povinností v oblasti účetnictví, daní nebo archivace dle příslušných právních předpisů) a ochrana oprávněných zájmů Pořadatele (typicky obrana před nároky účastníků soutěže či dalších subjektů).

8.2. Ohledně dalších informací o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů Pořadatel odkazuje na:

https://www.fitmin.cz/a/ochrana-osobnich-udaju.

  1. Závěrečná ustanovení

9.1.  Odesláním objednávky zboží v rámci E-shopu Pořadatele vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat; zároveň dochází k uzavření smluvního vztahu mezi Pořadatelem a soutěžícím o účasti v Soutěži. Smlouva o účasti v Soutěži a právní poměry z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky. Účast v Soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou a účastníkovi Soutěže na ně nevzniká právní nárok.

9.2.  Uzavřením smlouvy o účasti v Soutěži se účastník vzdává nároku na náhradu škody způsobenou Pořadatelem v maximálním možném rozsahu umožněném právními předpisy.

9.3. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti či vymáhat jiným způsobem.

9.4. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo změnit její pravidla. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění oznámení o takové změně na E-shopu Pořadatele.

9.5. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Náklady komunikace na dálku vynaložené účastníkem v Soutěži v souvislosti se Soutěží nese účastník.

9.6. V případě, že dojde mezi účastníkem - spotřebitelem a Pořadatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o účasti v Soutěži, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník Soutěže podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

9.7. V případě dotazů na Soutěž se soutěžící mohou obracet se svými dotazy na e-mail: info@fitmin.cz

V Helvíkovicích dne 20.6.2022

Zboží bylo přidáno do košíku

460 000 111 Po–Pá 08:00–16:00 hod.
info@fitmin.cz Rádi Vám poradíme.
Platební brána - možnosti platby

(c) copyright 2022 by Dibaq a.s. Všechna práva vyhrazena.
Developed by SEO optimalizace s.r.o.