Soutěž o 5x pytel pamlsků pro psa nebo kočku, 4. - 30. 11. 2019

O co se soutěží?

O 5x pytel Fitmin Purity pamlsků pro psa nebo kočku

soutěž o 5x pytel pamlsků

Jak se zapojím do soutěže?

Do soutěže se automaticky zapojíte tím, že dokončíte objednávku na našem e-shopu v období 4. - 30. 11. 2019.

V případě, že v daném období uděláte objednávek více, bude do slosování zapojená každá zvlášť. Je možné být vylosován/a i více než jednou.

Jak velký pytel pamlsků můžu vyhrát?

Pytel pamlsků pro psa nebo kočku bude obsahovat superprémiové pamlsky Fitmin Purity v celkové ceně stejné jako byla celková cena vylosované objednávky.

Čím větší bude vaše objednávka, tím větší může být i výhra.

Např. pokud byla vylosovaná vaše objednávka v celkové hodnotě 1200,- Kč, dostanete od nás pod stromeček pamlsky v hodnotě 1200,- Kč (v aktuální prodejní ceně vč. DPH na e-shopu Fitmin).

Pro představu. Při objednávce jednoho pytle Fitmin Medium Maintenance 15 kg je možná výhra pod stromeček třeba 29x balení Fitmin Purity Stripes (5ks) nebo 29x Fitmin Purity Nuggets (64g).

příklad výhry v listopadové soutěži

Stejně tak, při objednávce 1 kusu Fitmin Purity Nuggets 64g bude pytel pod stromeček obsahovat 1x Fitmin Purity Nuggets 64g. Zkrátka čím vyšší objednávka, tím vyšší případná výhra.

 

Jak zjistím, kdo vyhrál?

Losování výherců proběhne v prvním prosincovém týdnu a výsledky (čísla výherních objednávek) zveřejníme v tomto článku v pátek 6. 12. 2019.

Losovat budeme 5 objednávek ze všech objednávek zadaných na našem e-hopu od 4. 11. 2019 do 30. 11. 2019 do 23:59.  

Vylosované výherce budeme kontaktovat na e-mail zadaný v objednávce a domluvíme se na doručení výhry a také, zda si přejí pamlsky pro psa nebo kočku.

 

Čísla výherních objednávek

Vylosovali jsme tyto objednávky:

 

1573504543 (výhra: pamlsky v hodnotě 3949,-)

1572936228 (výhra: pamlsky v hodnotě 1558,-)

1574019464 (výhra: pamlsky v hodnotě 1791,-)

1573678505  (výhra: pamlsky v hodnotě 1130,-)

1574408920 (výhra: pamlsky v hodnotě 490,-)

 

Zkontrolujte si, zda se jedná o vaši objednávku a pokud ano, už máte od nás v e-mailu zprávu ohledně výběru a doručení výhry.

Výhercům gratulujeme a jejich chlupáčům přejeme dobrou chuť!

listopadová soutěž Fitmin

Pravidla soutěže

Soutěž o 5x pytel pamlsků pro psa nebo kočku

(dále též jako „Soutěž“)

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost Dibaq a.s., se sídlem Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, IČO:25286366, DIČ: CZ:25286366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1770 (dále jen "Pořadatel"). Pořadatel je provozovatelem internetového obchodu internetového obchodu www.fitmin.cz (dále jen „E-shop Pořadatele“)

  1. Název soutěže

Soutěž o 5x pytel pamlsků pro psa nebo kočku

  1. Trvání soutěže

Soutěž probíhá v období ode dne 4. 11. 2019 00:00 hodin do dne 30. 11. 2019 do 23:59.

  1. Podmínky účasti v soutěži

4.1. Soutěžícím se stane každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která:

4.1.1 v době trvání soutěže dle čl. 3 provede prostřednictvím E-shopu Pořadatele v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele objednávku zboží, která bude řádně a včas zaplacena nejpozději 6. 12. 2019; objednávka je pro účely Soutěže považována za provedenou okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptací) ze strany Pořadatele na e-mail uvedený v objednávce (dále jen „Způsobilá objednávka“); pro účely Soutěže se objednávka považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé částky ceny dle objednávky na účet Pořadatele (tzn. nepostačí pouze zadání platby). Provedením Způsobilé objednávky a jejím řádným a včasným zaplacením osoba činící objednávku projevuje souhlas s těmito podmínkami, a stvrzuje, že se s jejich zněním náležitě seznámila;

4.2. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby podílející se na přípravě a organizaci Soutěže a osoby jím blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

4.3 Počet Způsobilých objednávek na jednoho soutěžícího není omezen.

  1. Výhra

Výhrou v Soutěži je zboží - pamlsky Fitmin Purity pro psa nebo kočku (dle výběru výherce) z aktuální nabídky Pořadatele dostupné v E-shopu Pořadatele. Cena zboží v rámci výhry je rovna celkové ceně za zboží, které bylo předmětem Způsobilé objednávky soutěžícího, která byla následně vylosován jako výherní.

Losuje se 5 výherních objednávek.

  1. Podmínky získání výhry

6.1. Dne 6.12.2019 bude ze všech Způsobilých objednávek losem za přítomnosti alespoň 2 zaměstnanců či spolupracovníků Pořadatele vybráno 5 výherních Způsobilých objednávek (dále jen „Výherní objednávka“). Čísla Výherních objednávek budou 6.12.2019 uveřejněna na webu Pořadatele www.fitmin.cz.

6.2 Pro vyloučení pochybností Pořadatel uvádí, že na jednoho účastníka soutěže není stanoven maximální počet výher.

6.3.Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže účastníka, u kterého zjistí, že v rámci Soutěže jednal v rozporu s těmito pravidly Soutěže, nebo se dopustí v souvislosti se Soutěží jakéhokoli podvodného či nekalého jednání, nebo pokud o tomto bude mít Pořadatel pochybnosti. To se uplatní i v případě, že se takového jednání dopustil účastník prostřednictvím nebo za účasti třetí osoby. Vyloučenému účastníkovi nevznikají v souvislosti s vyloučením ze Soutěže vůči Pořadateli žádné nároky.

  1. Kontaktování soutěžících, odevzdání výher

7.1. Výherce každé výhry bude kontaktován Pořadatelem ohledně výhry e-mailem, který uvedl ve Výherní objednávce. Na takovou komunikaci je výherce povinen zareagovat (tzn. doručit Pořadateli odpověď e-mailem) nejpozději do 5 dnů ode dne doručení e-mailové zprávy Pořadatele, jinak výhra propadá a Pořadatel ji výherci není povinen poskytnout.

7.2 Podrobné podmínky poskytnutí výhry (způsob odeslání výhry, výběr konkrétního zboží náležejícího do výhry apod.) budou předmětem samostatné dohody výherce a Pořadatele; dohodu si vždy vzájemně potvrdí e-mailem.

7.3 V případě zasílání výhry poštovní službou dle určení Pořadatele jdou náklady na takovou dopravu k tíži Pořadatele. V ostatním se na doručování výhry aplikují ustanovení článku V. „Přeprava a dodání zboží“ obchodních podmínek Pořadatele pro E-shop Pořadatele.

7.4. Výherce se zavazuje poskytovat Pořadateli při sjednávání podmínek poskytnutí výhry veškerou potřebnou součinnost.

  1. Zpracování a ochrana osobních údajů

8.1. V rámci pořádání Soutěže Pořadatel zpracovává osobní údaje jejích jednotlivých účastníků, a to pro především pro účely plnění jeho povinností, které plynou z těchto podmínek Soutěže (ze smlouvy o účasti v Soutěži s účastníkem Soutěže).

Zpracovávanými osobními údaji pro účely plnění těchto podmínek Soutěže jsou: jméno a příjmení účastníka Soutěže, telefon a emailová adresa účastníka Soutěže uvedená v jeho objednávce, doručovací adresa, údaje o plnění povinností dle těchto podmínek a údaje z komunikace s účastníkem Soutěže. Tyto osobní údaje jsou pro uvedený účel zpracovávány jen po dobu trvání Soutěže, a dále po dobu potřebnou ke splnění povinností Pořadatele v rámci Soutěže (zejm. doručení výhry).

Dalšími účely zpracování osobních údajů Pořadatelem v souvislosti se Soutěží pak je plnění právních povinností Pořadatele (např. co se týče právních povinností v oblasti účetnictví, daní nebo archivace dle příslušných právních předpisů) a ochrana oprávněných zájmů Pořadatele (typicky obrana před nároky účastníků soutěže či dalších subjektů).

8.2. Ohledně dalších informací o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů Pořadatel odkazuje na:

https://www.fitmin.cz/a/ochrana-osobnich-udaju.

  1. Závěrečná ustanovení

9.1.  Odesláním objednávky zboží v rámci E-shopu Pořadatele vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat; zároveň dochází k uzavření smluvního vztahu mezi Pořadatelem a soutěžícím o účasti v Soutěži. Smlouva o účasti v Soutěži a právní poměry z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky. Účast v Soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou a účastníkovi Soutěže na ně nevzniká právní nárok.

9.2.  Uzavřením smlouvy o účasti v Soutěži se účastník vzdává nároku na náhradu škody způsobenou Pořadatelem v maximálním možném rozsahu umožněném právními předpisy.

9.3. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

9.4. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, přerušit nebo změnit její pravidla. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění oznámení o takové změně na E-shopu Pořadatele.

9.5. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Náklady komunikace na dálku vynaložené účastníkem v Soutěži v souvislosti se Soutěží nese účastník.

9.6. V případě, že dojde mezi účastníkem - spotřebitelem a Pořadatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o účasti v Soutěži, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník Soutěže podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

9.7. V případě dotazů na Soutěž se soutěžící mohou obracet se svými dotazy na e-mail: info@fitmin.cz

V Helvíkovicích dne 4.11.2019

 

 

 

 

 

 

460 000 180 Po–Pá 08:00–16:00 hod.
info@fitmin.cz Rádi Vám poradíme.
Platební brána - možnosti platby

(c) copyright 2020 by Dibaq a.s. Všechna práva vyhrazena.
Developed by SEO optimalizace s.r.o.