Vyhrajte s krmivem Fitminem jednu z 6355 cen!!!

ZKRÁCENÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Vyhrajte s krmivem FITMIN jednu z 6355 cen“

 1. Kupte nejméně jedno balení krmiva „Fitmin pro psy 15kg“ na našich partnerských prodejnách
 2. Za každé balení obdržíte u pokladny stírací los a ihned se dozvíte, co vyhráváte. Vyhrává každý los! Vyplňte zadní stranu stíracího losu a odevzdejte jej na pokladně. Jakmile bude výhra v prodejně k vyzvednutí, budeme Vás kontaktovat. Pečlivě si uschovejte účtenku a potvrzení, které obdržíte na pokladně při odevzdání stíracího losu.
 3. Celkem se soutěží o:
  1. 5 hlavních výher – pobyt ve vinném sklípku,
  2. 6350 vedlejších výher - 200x deka na piknik, 250x deštník, 200x nerez miska, 500x barel na krmivo,
   1700x clona do auta a 3500x vůně do auta.
 4. Termín konání soutěže od 18. 5. 2015 do 30. 6. 2015 nebo do vydání všech losů. online

Úplná pravidla jsou po celou dobu konání soutěže zveřejněna na www.fitmin.cz/aktuality a k nahlédnutí v zapojených kamenných prodejnách.

 

sklipeksklipek2

Úplná pravidla

„Vyhrajte s krmivem FITMIN jednu z 6355 cen“

1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je společnost Dibaq a.s., sídlo: Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, IČ: 25286366 (dále jen „Pořadatel“).

2. NÁZEV, TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je nazvaná„Vyhraj s krmivem FITMIN jednu z 6355 cen“ (dále jen „soutěž“) a probíhá od 18. 5. 2015 do 30. 6. 2015 včetně (dále jen „trvání soutěže“) nebo do vydání všech losů.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která dovršila věk 18 let nejpozději v den účasti v soutěži. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit jen se souhlasem zákonného zástupce, který bude oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé, osoby sešvagřené a osoby, které s nimi trvale žijí.

6. VÝHRY

 1. Pořadatel vkládá do soutěže na území České a republiky celkem 6355 výher, z toho
  1. 5 hlavních výher – pobyt ve vinném sklípku,
  2. 6350 vedlejších výher - 200x deka na piknik, 250x deštník, 200x nerez miska, 500x barel na krmivo,
   1700x clona do auta a 3500x vůně do auta.

7. MECHANIKA HRY A URČENÍ VÝHERCŮ

Soutěže se lze zúčastnit pouze nákupem balení krmiva „FITMIN pro psy 15 kg“ v zapojené kamenné prodejně (dále jen „soutěžní nákup“). Seznam zapojených kamenných prodejen najdete na www.fitmin.cz/kontakty/prodejci-fitmin.html

Na pokladně prodejny obdrží zákazník stírací los, se kterým se může zúčastnit soutěže.

Účast v soutěži vzniká odevzdáním setřeného, řádně vyplněného a podepsaného stíracího losu v prodejně.

 

8. VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ

Po setření stíracího losu se soutěžící ihned dozví svou výhru. Vyhrává každý los.

Soutěžící odevzdá vyplněný stírací los prodejci, od kterého obdrží potvrzení, které si společně s účtenkou pečlivě uschová.

Jakmile bude výhra na prodejně připravena k vyzvednutí, bude zákazník informován na některý z kontaktů uvedených ve vyplněném stíracím losu.

Výhra bude zákazníkovi vydána v prodejně, ve které se uskutečnil soutěžní nákup po předložení platného potvrzení a související účtenky za nákup krmiva FITMIN pro psy 15kg. Výhry nevyzvednuté do 31.7.2015 propadají.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je dle těchto pravidel Pořadatel soutěže. Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu identifikační a kontaktní údaje pro marketingové účely Pořadatele (tj. nabízení produktů, oznámení o akcích, novinkách a aktualitách) včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli a dojde-li k němu před ukončením soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno Pořadateli před předáním výhry soutěžícímu.

Soutěžící má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním Pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Osobní údaje budou zpracovány manuálně a elektronickými prostředky a nebudou poskytnuty třetí osobě.

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Aktuální znění těchto pravidel je po celou dobu trvání soutěže zveřejněno na www.fitmin.cz/aktuality a k nahlédnutí v zapojených kamených prodejnách.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla a to bez předchozího upozornění. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry odpovídající hodnoty, pokud k tomu budou závažné důvody.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně tato pravidla soutěže.V Praze dne 27. 4. 2015                                                               Dibaq a.s.


2FaceBookL

2YoutubeL

17 09 banner strana newsletter