Ochrana osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o tom, jak společnost Dibaq a.s., se sídlem Helvíkovice 90, 564 01 Helvíkovice, IČ: 25286366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1770 (dále jen „zpracovatel“) získává a zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s objednávkami a dodávkami nabízeného zboží, při reklamacích, při provozu internetových stránek www.dibaq.cz a www.fitmin.cz, v souvislosti s účastí ve věrnostním programu, chovatelském programu, ambasadorském programu, při marketingu a při realizaci našich dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Zároveň Vás informujeme o Vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s naší obchodní činností, poptávkami, objednávkami a dodávkami našeho zboží a stanoveným účelem zpracování. Naše produkty nabízíme na těchto internetových stránkách, jejichž jsme provozovatelem: www.dibaq.cz a www.fitmin.cz . Na každé internetové stránce jsou obsaženy kompletní informace o daném produktu, stejně tak jako jsou na nich dostupné kompletní informace o ochraně osobních údajů.

Tento dokument je pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti Dibaq a.s. platí interní pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k Vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.

Doporučujeme Vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na e-mail: dibaq@dibaq.cz.

  1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost: Dibaq a.s., IČO: 25286366, se sídlem č.p. 90, 564 01 Helvíkovice, zapsaná pod sp. zn. B 1770 u Krajského soudu v Hradci Králové (dále také „Společnost“ či „společnost Dibaq a.s.“)    

Kontaktní email: dibaq@dibaq.cz

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně. Správce Vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči Společnosti jako správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

  1. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, ÚČEL A DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní služby a řádně Vám doručit objednané zboží či reagovat na Vaši poptávku po zboží, abychom Vám umožnili účast v našem chovatelském programu, a abychom mohli plnit potřebné dodavatelsko-odběratelské smluvní vztahy. Vaše osobní údaje zpracováváme následujícími způsoby zpracování a pro níže uvedené účely:

2.1. Nákup nabízeného zboží

Identifikační a kontaktní údaje

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme, patří ty, které nám sami poskytnete některým z těchto způsobů:
- prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresách obchodních zástupců;
- telefonicky prostřednictvím telefonních linek obchodních zástupců;
- písemnou objednávkou doručenou poskytovatelem poštovních služeb na adresu našeho sídla;
- osobně v našich provozovnách.

Konkrétně zpracováváme tyto typy osobních údajů:
- jméno a příjmení, fakturační adresa (příp. odlišná doručovací adresa);
- e-mail a telefon;
- IČO v případě fyzické podnikající osoby;
- údaje o obsahu nákupu a provedených platbách.

Tyto údaje jsou součástí každé objednávky (tedy uzavřené kupní smlouvy) a potřebujeme je pro možnost zpracování Vaší objednávky, zaslání potvrzení o učiněné objednávce, zaslání informace o plánované době doručení zboží a komunikaci s Vámi v průběhu vlastního procesu doručování objednaného zboží. Bez jejich poskytnutí bychom Vám nemohli zboží dodat.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- plnění uzavřené kupní smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení EU).

Údaje ze vzájemné komunikace

Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci související s nákupem zboží či poptávkami po zboží, jako např. dodatečné požadavky k objednanému zboží, vyřizování Vašich poptávek po určitém zboží, připomínky k poskytovaným službám, komunikace o doručení objednaného zboží, vyřizování reklamačních nároků apod. Při této komunikaci zpracováváme tyto osobní údaje, které nám sami sdělíte: 
- jméno a příjmení, fakturační adresa (příp. odlišná doručovací adresa);
- e-mail a telefon;
- IČO v případě fyzické podnikající osoby;
- číslo Vašeho bankovního účtu (při reklamaci, pokud nárokujete vrácení peněz či při odstoupení od smlouvy).

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- vyřizování Vašich požadavků při nákupu zboží, vyřizování reklamací, odstoupení od smlouvy - tedy úkony související s plněním uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);
- vyřizování Vašich požadavků při projevení zájmu o nákup zboží (poptávky), tedy provádíme opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

Účetnictví a daně

Shromažďujeme Vaše identifikační a transakční údaje (zejm. o provedených peněžitých úhradách kupních cen za nakoupené zboží, o případných vrácených kupních cenách při oprávněných reklamacích či odstoupení od smlouvy), a to za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedené na fakturách, dodacích listech, příjmových platebních dokladech. Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme spolu s nimi i Vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- plnění povinností z právních předpisů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

Výkon (resp. obhajoba) práv

Pokud by vznikl mezi naší společností a Vámi spor, budeme Vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní údaje zákazníka, údaje o dodaném zboží, o provedených platbách, údaje z reklamačního řízení, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší společnosti při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

2.2.Marketingová komunikace

Komunikace na základě tzv. oprávněného zájmu bez Vašeho souhlasu

Po dobu, kdy budete naším zákazníkem, tj.
- pokud jste u nás nakoupili zboží, tak do doby uplynutí lhůty pro uplatnění vad na zakoupeném zboží, která činí dle Všeobecných obchodních podmínek 2 roky od převzetí zboží;

jsme oprávněni v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU (tj. oprávněný zájem naší společnosti spočívající v možnosti využít přímého marketingu) a v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, Vám zasílat i bez Vašeho předchozího souhlasu na Vámi poskytnutý e-mail obchodní sdělení týkající se našich vlastních shodných či obdobných výrobků nebo služeb. Obchodním sdělením máme na mysli zejména informace o novinkách v nabídce sortimentu našeho zboží a akčních nabídkách. Zpravidla zasíláme obchodní sdělení 2-3x měsíčně.

Tato obchodní sdělení Vám však zasílat vůbec nebudeme, pokud již v rámci vlastní objednávky zboží/poptávky po zboží dáte aktivním zaškrtnutím políčka „Nemám zájem o zasílání obchodních sdělení (nabídek obdobného zboží) na moji e-mailovou adresu“ najevo, že je zasílat nechcete.

Možnost odmítnout další zasílání těchto obchodních nabídek budete mít i v rámci každého doručeného e-mailu, kde vás na tuto skutečnost vždy výslovně upozorníme. Zároveň budete mít jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout další zasílání těchto nabídek (postačuje jakákoliv forma odpovědi na zaslaný e-mail, např. ve formě textu „NEZASÍLAT“) nebo kliknutí na odkaz "odhlásit" na konci obchodního sdělení, čímž budete z rozesílky automaticky vyřazeni.

Dále vás výslovně upozorňujeme na Vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (tedy zasílání marketingových sdělení bez Vašeho souhlasu) vznesete, je i tato skutečnost důvodem k tomu, že Vám nadále nebudeme marketingové nabídky zasílat.

Komunikace na základě uděleného souhlasu

Pokud nebudou splněny podmínky pro zasílání marketingových nabídek bez Vašeho souhlasu (viz předchozí text v bodu 2.2.), budeme vám moci tyto nabídky zasílat pouze s Vaším předchozím souhlasem. 

Udělení souhlasu je DOBROVOLNÉ a již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu.

Pokud byste nám souhlas neudělili, je jediným důsledkem to, že vám nebudou zasílány informace o novinkách v naší nabídce zboží, o akčních nabídkách či obdobná marketingová sdělení. Na možnost objednání zboží či využívání jakýchkoliv jiných nabízených služeb nemá neudělení souhlasu jakýkoliv vliv.

Případně udělený souhlas je platný na dobu 5 let (nebo samozřejmě do doby jeho odvolání z Vaší strany). Pro účely prokazatelnosti o osobě, která nám souhlas udělila, vyžadujeme uvedení Vašeho jména a příjmení, data narození, bydliště a e-mailové adresy pro zasílání marketingových nabídek. Právním základem pro zasílání marketingových nabídek je tedy v tomto případě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU Váš souhlas.

2.3. Účast ve věrnostním programu

Společnost Dibaq a.s. nabízí účast na věrnostním programu prostřednictvím Fitmin Věrnostních karet (dále jen „marketingová akce“). Marketingová akce probíhá u jednotlivých distributorů produktů společnosti Dibaq a,s,

Tito distributoři (dále jen „zpracovatelé“), Vám při nákupu některého z produktů společnosti Dibaq a.s. v obchodních prostorech daného zpracovatele mohou předložit dokument s názvem Fitmin věrnostní karta k vyplnění. Vyplněním Vašich osobních údajů a udělením Vašeho dobrovolného, informovaného a svobodného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů se registrujete do marketingové akce. Věrnostní karty jsou nám následně zpracovateli předány ke zpracování.
Na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU nás udělením souhlasu opravňujete ke zpracování Vašich následujících osobních údajů:


1) Jméno a příjmení,
2) Emailová adresa,
3) Poštovní směrovací číslo.


Účelem zpracování těchto osobních údajů je zasílání obchodních sdělení, zejména formou tzv. newsletterů, tedy aktuálních informací o nabídce produktů a služeb správce dle Vašeho příslušného regionu.

Dovolujeme si zdůraznit, že nejste povinni udělit nám souhlas ke zpracování osobních údajů dle tohoto bodu. 

Se zpracovateli uzavřela společnost Dibaq a.s. Zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatelská smlouva“) v souladu s čl. 28 Nařízením EU. Zpracovatelé nakládají s Vašimi osobními údaji pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu zpracování a povinností ze zpracovatelské smlouvy a jsou povinni dodržovat technické a bezpečnostní opatření odpovídající zpracovatelské smlouvy a další povinnosti dle Nařízení EU.

2.4. Účast v chovatelském programu

Pokud se prostřednictvím našich webových stránek registrujete k chovatelskému programu, pro účely umožnění uzavření a plnění smlouvy o Vaší účasti v našem chovatelském programu zpracováváme Vaše údaje:
- údaje, které uvádíte v registračním formuláři do chovatelského programu, případně následně do Vašeho uživatelského účtu (zejména identifikační a kontaktní údaje),
- údaje, které od Vás vyžadujeme pro ověření, zda splňujete podmínky našeho chovatelského programu (zejména údaj o Vašem chovu, chovatelské stanici),
- údaje o plnění smlouvy o účasti na chovatelském programu a o komunikaci s Vámi

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- jednání související s plněním uzavřeného smluvního vztahu (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);
- vyřizování Vašich požadavků při projevení zájmu o účast v chovatelském programu, tedy provádíme opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

2.5. Uzavírání a plnění odběratelsko-dodavatelských vztahů

Pro řádné fungování naší Společnosti potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské vztahy, které souvisí s naší podnikatelskou činností (např. s dodavateli materiálů, zboží a služeb, dopravci, poskytovateli nájemních prostor, externími poskytovateli IT služeb, daňovým poradcem apod.). Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty kontaktní údaje např. jako e-mail či telefon, příp. IČO a DIČ fyzické podnikající osoby), který bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním. V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

2.6. Soubory cookies

Při používání našich stránek www.dibaq.cz a www.fitmin.cz může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout.

2.7. Účast v Ambasadorském programu

Společnost Dibaq a.s. nabízí účast v Ambasadorském programu (dále jen “Program”) prostřednictvím registrace skrze webovou stránku www.fitmin.cz nebo skrze e-mailovou adresu ambasadori@fitmin.cz.

Pokud se do programu registrujete, pro účely umožnění uzavření a plnění smlouvy o Vaší účasti v našem programu zpracováváme Vaše údaje:

- údaje, které uvádíte v registračním formuláři do Ambasadorského programu, případně následně do Vašeho uživatelského účtu (zejména identifikační a kontaktní údaje, dále také odkazy na využívané sociální sítě pro spolupráci),

- údaje, které od Vás vyžadujeme pro ověření, zda splňujete podmínky našeho Ambasadorského programu (zejména odkazy na využívané sociální sítě pro spolupráci, případně i informace o zvířeti, pro které chcete naše zboží objednávat),

- další údaje o plnění smlouvy o účasti na Ambasadorském programu a o komunikaci s Vámi.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:
- jednání související s plněním uzavřeného smluvního vztahu (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU);
- vyřizování Vašich požadavků při projevení zájmu o účast v Ambasadorském programu, tedy provádíme opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

  1. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

Osobní údaje zákazníků a dodavatelů

Osobní údaje našich zákazníků a dodavatelů zpracováváme po dobu trvání existence smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování těchto osobních údajů. Tj. v případě uzavření kupní smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než uplyne lhůta pro uplatnění práv z vad zboží, v případě smlouvy o účasti na chovatelském programu je budeme uchovávat po dobu trvání této smlouvy.

Po uplynutí této lhůty budou osobní údaje do 1 měsíce vymazány/anonymizovány; nikoliv však v případě, že je budeme potřebovat i po uplynutí této lhůty pro jiné účely, např. z důvodu obhajoby našich nároků (tedy pro řešení vzniklého sporu, např. z důvodů uplatněné reklamace) či jiných zákonných důvodů (např. splnění účetních a daňových povinností, získáme Váš souhlas k marketingovým aktivitám apod.).

Osobní údaje ostatní

Osobní údaje získané s vaším písemným souhlasem zpracováváme po dobu platnosti souhlasu (tj. v případě udělení souhlasu pro marketingové účely nebo pro účasti v anketách, soutěžích a účasti ve věrnostním programu po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu).

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 3 let poté, co zanikl (v režimu omezeného zpracování).

  1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi při vyřizování objednávek nebo v souvislosti s vaší činností související s realizací objednávek zboží.

Nevyhledáváme a nezpracováváme o Vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

Kategorizace zpracovávaných osobních údajů:
a) identifikační údaje uživatele, jako je jméno a příjmení, druhé jméno, datum narození, místo narození, osobní identifikační číslo, místo daňové rezidence, daňové identifikační číslo;
b) kontaktní údaje uživatele, jako je adresa bydliště nebo adresa pro účely komunikace, doručovací adresa, země bydliště, e-mailová adresa, jazyk komunikace;
c) finanční údaje, jako je číslo bankovního účtu v případě, že je platba hrazena prostřednictvím internetu;
d) korespondenční záznamy, jako je komunikace se Společností pomocí live chatu, e-mailu a/nebo telefonicky, případně jinými nástroji, které by mohly být zavedeny, a také informace z dotazníků a anket (druh, datum, sledovací ID);
e) údaje o poloze, jako je IP adresa, místo přihlášení, místo transakce.

  1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Společnosti a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. dopravci Vámi objednaného zboží, poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb, společnosti rozesílající obchodní sdělení, partneři shromažďující pro nás kontakty na zájemce o zasílání obchodních sdělení apod.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou zpracovatelé, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají v souladu s marketingovou akci dle čl. 2.3. tohoto dokumentu.
S jednotlivými dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou uzavřeny příslušné smlouvy, které zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU.
Sídla všech příjemců jsou umístěna zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.
Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR, Česká obchodní inspekce, orgány finanční kontroly). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

  1. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

6.1. Právo na přístup k osobním údajům a informace o jejich zpracování
Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na Vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

6.2. Právo na opravu osobních údajů
Máte právo na to, aby byla bez zbytečného odkladu provedena oprava osobních údajů, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, případně došlo-li k jejich změně. S přihlédnutím k účelu zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

6.3. Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu provedla výmaz Vašich osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

6.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo, aby Společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů v těchto případech:

  1. a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli ověřit přesnost osobních údajů;
  2. b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  3. c) již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. d) vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení EU, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

6.5. Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo na to, abychom Vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

6.6. Právo na odvolání uděleného souhlasu
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

6.7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. Naše Společnost neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.

6.8. Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (tedy např. při zpracování Vašich osobních údajů na základě obhajoby našich právních nároků či v případě přímého marketingu v souladu s č. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU ).

6.9. Právo na podání stížnosti
Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu. Více informací o činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, naleznete na www.uoou.cz.

Způsob uplatnění práv
Pro uplatnění svých práv uvedených shora nás kontaktujte na emailu: dibaq@dibaq.cz či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě Společnosti v jejím sídle.

Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních a reagovat na Vaše žádosti, dotazy či jiná podání bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli Vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Poslední aktualizace: 6.1.2023