Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu www.fitmin.cz společnosti Dibaq a.s., se sídlem č.p. 90, 564 01 Helvíkovice, IČO: 25286366, DIČ CZ:25286366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1770, e-mail: info@fitmin.cz, telefon: 460 000 111 (dále jen „prodávající“).

 I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.
 2. Zákazníkem internetového obchodu Fitmin.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel ve smyslu zákonných definic obsažených v občanském zákoníku, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese fitmin.cz (dále jen „webová stránka“).
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem (dokument nazvaný „Reklamace zboží“), a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

II. Uživatelský účet

 1. Kupující může na základě své registrace na webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Z něj může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží i bez předchozí registrace.
 2. Při registraci je kupující povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při každé změně aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně těchto informací.
 4. Kupující není oprávněn umožnit používání uživatelského účtu třetí osobě.
 5. Prodávající může zrušit či pozastavit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to především s ohledem na nutnou údržbu vybavení prodávajícího či třetích osob.

III. Kupní smlouva

 1. Výzvou k podávání nabídek k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Objednávka zboží je návrhem k uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na bankovní účet.
 2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“.
 3. Dárky, které jsou poskytovány spotřebiteli zcela zdarma k nákupu zboží, splňují podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu. V souladu se zákonnou úpravou darovací smlouvy se na poskytnuté dárky nevztahují práva z vadného plnění.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na nepřijetí objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ nebo „Není skladem“. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na bankovní účet.

IV. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay
 2. Kupující je povinen zaplatit společně s cenou zakoupeného zboží prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Detailní ceny dopravy naleznete v sekci Doprava a platba

 Platba

 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 24 hodin od uzavření kupní smlouvy.
 2. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu současně s odesláním zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. Prodávající dodá objednané zboží na místo určené kupujícím v objednávce bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejdéle do deseti dnů.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co kupující porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určené třetí osoby odlišné od dopravce, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od následujícího kalendářního dne po převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat:
  • elektronicky na adresu prodávajícího objednavky@fitmin.cz.
  • písemně na adresu prodávajícího č.p. 90, 564 01 Helvíkovice.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží z uzavřené kupní smlouvy bylo doručeno na adresu společnosti Dibaq a.s., Voštice 931, 566 01 Vysoké Mýto. Peníze budou vráceny bankovním převodem.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Kupující, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou, může vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 3. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.
 5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit, neodstranil ji v přiměřené době po jejím vytknutí nebo ji nepřevzal na vlastní náklady. Dále je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud se vada projeví opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Kupující je rovněž oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případě, že je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 6. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti. U zuživatelné věci je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době vyznačené nejkratší trvanlivosti. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. Pro reklamaci zboží může kupující využit "Reklamační formulář“ poskytovaný prodávajícím zde. Reklamaci zboží může kupující dále uplatnit:
 10. a) elektronicky na adresu prodávajícího objednavky@fitmin.cz.
 11. b) písemně na adresu prodávajícího č.p. 90, 564 01 Helvíkovice
 12. c) osobně v sídle nebo provozovně prodávajícího
 13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího zde.

VIII. Dárkové certifikáty

 1. Dárkové certifikáty jsou cennými papíry vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace dárkového certifikátu. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně cenného papíru.

IX. Náklady na použití komunikačních prostředků

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas se zasíláním obchodního sdělení lze kdykoliv odvolat přes odkaz "odhlásit" na konci obchodního sdělení.
 2. Ukládání souborů cookies včetně podrobných informací, možnostech udělení a odvolání souhlasu je upraveno v dokumentu Informace o souborech cookies.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@fitmin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Převzetím koupené věci nabývá kupující k věci vlastnické právo.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Prodávající poskytuje přístup k hodnocení výrobků nebo služeb provedeným jiným spotřebitelem skrze internetový portál Heureka na adrese https://obchody.heureka.cz/fitmin-cz/recenze/. Odkaz na možnost uvést recenzi je prodávajícím zasílán spotřebiteli po provedeném nákupu zboží z webové stránky. Recenzi nemůže napsat osoba, která neuzavřela s prodávajícím kupní smlouvu na nabízené zboží.
 5. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v dokumentu Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.
 7. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 8. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 1202 00 Praha 2, IČO: 000 20 869 nebo na adrese adr.coi.cz/cs a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na stránkách České obchodní inspekce.
 9. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodě www.fitmin.cz provozovaném společností Dibaq a.s., platné a účinné od 6.1.2023.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: Formulář ke stažení

 

PŘEDCHOZÍ VERZE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky - platné od 25.5.2018 do 5.1.2023 (PDF, 293kB)