Pravidla soutěže a ochrana osobních údajů

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE – Bocus Soutěž o metrák krmiva

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných, jasných a závazných pravidel soutěže s názvem Soutěž o metrák krmiva (dále jen „soutěž“), v níž účastníci hrají o hlavní cenu 4x 25kg balení krmiva Bocus a 19 dalších cen:

1.cena 4x Krmivo Bocus 25 kg pro nosnice 11.cena Krmivo Bocus 10 kg pro nosnice
2.cena 2x Krmivo Bocus 25 kg pro nosnice 12.cena Krmivo Bocus 10 kg pro nosnice
3.cena Bunda Bocus 13.cena Krmivo Bocus 10 kg pro nosnice
4.cena Bunda Bocus 14.cena Tričko Bocus
5.cena Bunda Bocus 15.cena Tričko Bocus
6.cena Mikina Bocus 16.cena Tričko Bocus
7.cena Mikina Bocus 17.cena Fitmin For Friends - králík
8.cena Mikina Bocus 18.cena Fitmin For Friends - králík
9.cena Krmivo Bocus 25 kg pro nosnice 19.cena Fitmin For Friends - králík
10.cena 2x Krmivo Bocus 10 kg pro nosnice 20.cena Fitmin For Friends - králík

 

Výhra jim bude zaslána prostřednictvím přepravní společnosti na adresu.

Tento statut je spolu s informacemi uvedenými v soutěžním příspěvku ve smyslu článku II bod 2 tohoto statutu  jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně určené  podmínky soutěže.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Soutěž se koná  na sociální síti Facebook, konkrétně na stránce https://www.facebook.com/fitmin.cz

 • Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Dibaq a.s., se sídlem Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, IČO: 25286366,  zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B., vložka 1770 (dále jen  „pořadatel“

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, schválená, spravovaná společností Facebook a není s ní nijak  spojená.

Účastník soutěže svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je obeznámený s tím, že společnost Facebook vůči němu nemá v souvislosti se soutěží žádné závazky.

 • Účel soutěže

Cílem soutěže je podpora a zviditelnění profilu a služeb pořadatele soutěže na sociální síti Facebook.

 • Trvání soutěže

Soutěž probíhá od 1. dubna do 28. dubna 2024 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. 

Soutěž se koná na sociální síti Facebook, a může být přesdílena také na náš Instagramový účet https://www.instagram.com/fitminofficial/ (dále jen „Instagramový profil“). 

 1. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

Soutěž se uskutečňuje na území České republiky.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s která uskuteční objednávka 25kg pytle s krmivem firmy Bocus v období od 1.4. do 28.4.2024, která dovršila věk 18 let, má platnou doručovací adresu v České republice, a  která splní podmínky účasti v soutěži podle článku V tohoto statutu (dále jen „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou  vyloučeni zaměstnanci a ambasadoři vyhlašovatele soutěže, zaměstnanci spřízněných osob vyhlašovatele soutěže, jako jsou  jejich blízké osoby ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

 1. Průběh soutěže

V soutěži bude vylosováno 20 výherců dne 30. 4. 2024 a oznámen budou v ten samý den oznámeni do komentářů pod soutěží a emailem.

Vylosovaní výherci vyhrávají balíčky dle výše uvedené tabulky s výhrami. Výherci budou vylosováni pomocí automatického losovacího systému. K informování výherce dojde prostřednictvím označení v komentářích a také zaslaným emailem s informací o výhře.  

Pokud výherce nebude do 2. 5. 2024 reagovat na informační zprávu, výhra propadá.

Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výherci nebo třetím osobám výhrou nebo  za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím této výhry.

Výhru nelze vyplatit, případně kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní  cestou ani alternativně plnit.

V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve  prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

Do losování bude zařazený každý zákazník e-shopu fitmin.cz, který v době trvání soutěže splní podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech.

Účastník soutěže má v rámci konkrétní soutěže nárok pouze na jednu výhru.

Celkový počet výherců pro konkrétní soutěže, kteří budou vyhlášeni vyhlašovatelem soutěže, je 20 výherců.

 • VI. Způsob určení výherce, výhra a její předání

Výherce bude vylosován pomocí automatického losovacího systému. K informování o výherci dojde prostřednictvím označení ve výherním komentáři zveřejněném v den ukončení soutěže a také zaslaným emailem s informací o výhře.

Výherci soutěže budou o získání výhry obeznámeni nejdříve do jednoho pracovního dne od losování, a to také formou  soukromé zprávy na jejich osobní profil a emailem, pokud to bude možné,  přičemž budou zároveň vyzváni, aby pořadatele soutěže kontaktovali do soukromé zprávy. V případě, že se výherce  soutěže nepřihlásí o výhru do 48 hodin od jejího oznámení o výhře způsobem podle předcházející věty nebo  výhru odmítne, je pořadatel soutěže oprávněný vybrat losováním v následujících dvou pracovních dnech  náhradního výherce, kterému výhru oznámí a odevzdá postupem uvedeným výše.

O přesném způsobu doručení výhry budou výherci informovaní vyhlašovatelem soutěže prostřednictvím  soukromé zprávy.

Vyhlašovatel soutěže zašle výhru konkrétnímu výherci soutěžního příspěvku nejpozději do 30 dní, od kdy daný  výherce soutěže poskytl vyhlašovateli soutěže kompletní kontaktní údaje podle bodu 2 tohoto článku.

Účastníkům soutěže může být po jejím ukončení nabídnuta zvýhodněná nabídka výrobků a/nebo služeb  pořadatele formou reklamního sdělení. 

Jestliže výherce soutěžního příspěvku zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné odběrné lhůtě  určené poštou, takový výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele soutěže bez  toho, aby výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany vyhlašovatele soutěže.

Na výhru nemá účastník soutěže právní nárok a není možné výhru vymáhat soudní cestou. Výsledky soutěže jsou  konečné, v případě jakéhokoliv sporu týkajícího se soutěže, bude oznámení vyhlašovatele soutěže o výsledcích  soutěže konečné a závazné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemůžou požadovat výhru ve vyšší hodnotě  nebo ve vyšším množství jako je uvedené v bodě 1 tohoto článku. Účastníci soutěže taktéž berou na vědomí, že  výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry jako je výhra stanovená vyhlašovatelem  soutěže v tomto statutu.

VII. Práva duševního vlastnictví

Pokud je obsah chráněn právy duševního vlastnictví, zejména jako autorské dílo (dále jen „autorské dílo“)  zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytnutím příslušného obsahu do  soutěže poskytuje účastník soutěže pořadateli licenci k užití autorského díla, a to pro všechny způsoby užití,  zejména pro využití v rámci marketingu pořadatele. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv a  celosvětově. Pořadatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Účastník soutěže tímto současně uděluje  souhlas pořadateli k postoupení licence třetí osobě, kdy účastník soutěže nemá nárok na jakoukoli odměnu v  souvislosti s touto licencí. Pořadatel je oprávněn do autorského díla zasahovat, upravovat jej, spojit s jinými díly  či zařadit do díla souborného. Vylučuje se nárok na jakoukoli odměnu účastníka soutěže v souvislosti  s poskytnutím.

Účastník soutěže nesmí poskytovat do soutěže obsah, jehož není autorem, resp. ke kterému nevykonává potřebná práva.

Pořadatel je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu pozastavit, omezit, nebo zablokovat účastníkovi soutěže  poskytovat či prezentovat v soutěži obsah v případě, že jeho užívání či obsah samotný porušuje právní předpisy  či podmínky soutěže.

VII. Zvláštní ustanovení

Jestliže se ukáže, že výherce soutěžního příspěvku je zaměstnancem pořadatele či organizátora soutěže nebo  zaměstnancem jeho spřízněné osoby nebo jejich blízkou osobou, tak nárok této osoby na výhru nevzniká, výhra  se neodevzdá a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

V případě důvodného podezření na podvod, zneužití nebo chyby týkající se řádného pořádání soutěže si  pořadatel soutěže vyhrazuje právo soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky soutěže, vyhlásit oznámení  o výhře zveřejněné na Instagram, Facebook nebo TikTok stránce nebo zaslány výhercům  za neplatné nebo bez oznámení jakékoliv náhrady zablokovat účast v soutěži tým účastníků soutěže, kteří se  zúčastnili soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel soutěže nezodpovídá za to, že výherce v rámci oznámení kontaktních údajů uvedl nesprávnou adresu,  na kterou mu měla být zaslaná výhra. Pořadatel soutěže nezodpovídá ani za jiné důvody, pro které výherci nebyla  výhra doručená, s výjimkou důvodů na straně pořadatele soutěže.

Výhry přesahující sumu stanovenou příslušným zákonem jsou předmětem daně z příjmu ve smyslu účinných  právních předpisů, resp. ve smyslu jiného podobného zákona, platného a účinného ve státě, kterého je výherce  soutěže příslušníkem, přičemž pořadatel soutěže nezodpovídá za splněné daňové povinnosti výherce soutěže.

Pořadatel soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v  soutěži. Pořadatel soutěže nezodpovídá za chyby, poškození či ztráty spojené s dodáním výhry výhercům.  Výherce může výhru přenechat jiné osobě jen se souhlasem pořadatele soutěže. Pořadatel soutěže nezodpovídá  za žádné škody vzniklé v soutěži s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem soutěže nebo v souvislosti s  neuplatněním, nevyzvednutím, zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry. Vyhlašovatel soutěže nenese žádnou  zodpovědnost za vady výher a případné škody v souvislosti s užíváním výher.

Účastí v soutěži projevuje každý její účastník souhlas s pravidly soutěže uvedenými v tomto statutu soutěže.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky, resp. pravidla soutěže nebo soutěž předčasně ukončit  kdykoliv bez předcházejícího upozornění, přičemž uvedenou změnu podmínek, resp. pravidel nebo předčasné  ukončení soutěže je povinný bezodkladně zveřejnit na firemní stránce Facebook.

VIII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zvláštními podmínkami ochrany osobních údajů dostupnými zde 

 1. Závěrečné ustanovení

Tento statut je zveřejněný na webové stránce společnosti Dibaq a.s., odkaz na tento statut je také umístěný na  Instagramové stránce vyhlašovatele soutěže a uložený u pořadatele soutěže.

V případě rozporu některých ustanovení těchto pravidel soutěže s jakýmkoliv reklamním, propagačním nebo  jiným materiálem týkajícím se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněný nahlédnout do tohoto statutu u vyhlašovatele soutěže. Tento statut, jako všechny s ním související záležitosti se řídí právními předpisy České republiky.

Všechny spory, které mohou vzniknout v souladu s tímto statutem, budou předmětem jednání, jehož cílem  bude jejich vyřešení smírným urovnáním.

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Zde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich  osobních údajů zpracovávaných v rámci soutěží na Facebookové stránce https://www.facebook.com/fitmin.cz/

(dále jen „Soutěž“) provozované společností Dibaq a.s., IČO: 25286366, se sídlem Helvíkovice 90, 564 01  Žamberk, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B., vložka 1770 (dále  jen „Pořadatel“), která je správcem Vašich osobních údajů. 

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail krenkova@dibaq.cz

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje? 

Osobní údaje zpracováváme za účelem pořádání soutěže a jejího vyhodnocení skrze platformu Facebook.  Výsledkem soutěže může být jak výhra ceny, tak získání některé speciální nabídky. Účast v soutěži je zcela  dobrovolná, kdy výsledky soutěže jsou veřejné, a to po dobu neurčitou, na facebookovém profilu Pořadatele. 

Podmínkou účasti v soutěži může být poskytnutí i fotografií a dalšího chráněného obsahu. K tomuto obsahu nám  poskytujete licenci, a tedy si musíme uchovat informace o poskytovateli této licence.  

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě  právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce  apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme v rámci Soutěže jednali v souladu s právními předpisy. 

Jaké údaje zpracováváme? 

Zpracováváme jméno, příjmení, adresa, informace o facebookovém profilu, informace o účasti v soutěži a jejím  výsledku (včetně obsahu). 

Od koho osobní údaje dostáváme? 

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás, které musí být poskytnuty přesné a v případě změny aktualizované. 

Jak zpracováváme osobní údaje? 

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím platformy Facebook.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou  zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností  zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo  zabezpečení osobních údajů. 
 • Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Chráníme osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromého a osobního života. 

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování. Můžete ale být předmětem profilování  v důsledku účasti v soutěži ze strany Facebooku (k tomu viz blíže jeho podmínky  https://www.facebook.com/privacy/explanation )

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje? 

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po jejím skončení. V případě  informací o autorských právech pak po celou dobu, kdy tato práva trvají.  

Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě Vaší žádosti, neboť nejsou zpracovány na základě  souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat. 

Jaká máte práva? 

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:  

 • účelu zpracování osobních údajů, 
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně  veškerých dostupných informací o jejich zdroji,  
 • povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého  postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů, • příjemci, případně kategoriích příjemců, 
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria  použitá ke stanovení této doby, 
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

 • požádat nás o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut), • požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově

čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili, • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha  7. 

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Jak Vaše osobní údaje chráníme 

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky ochrany. 

Komu předáváme Vaše osobní údaje? 

 • Vaše osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy, v případě, kdy je to vyžadováno  právními předpisy či relevantními rozhodnutími těchto orgánů. 
 • Zpracování osobních údajů Uživatele zpracovává firma následující: Dibaq a.s., IČO: 25286366
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko. Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

V Helvíkovicích dne 21. 3. 2024.